1 EMPRESA ORGANITZADORA

L'empresa organirzadora d´aquesta acció promocional es SOCIETAT ECLÒGICA PER A EL RECICLATJE DELS ENVASOS DE VIDRE (ECOVIDRIO) amb domicili social Calle Miguel Àngel, 23 (5º planta) i està inscrita al Registre nacional d´asociacions del Ministeri de L´interior amb el nombre Nacional 160.493, entitat  a la cual hauran de dirigir-se totes les comunicacions i notificacions relatives al desenvolupament de la mateixa.

2 OBJECTIU

Amb aquesta campanya amb el nom “La reconquesta del vidre”, dirigida especialment a tots els festers que participen  a les festes de Moros i Cristians i a la población en general dels municipis inclosos en la present promociò, es pretén conscienciar quant al reciclatge del vidre a través d'una campanya de sensibilització obtenint resultats directes sobre el nombre de kilograms de vidre reciclat durant les festes de cadascun dels municipis.

3 DATA  I  ÀMBIT TERRITORIAL

La promoció se desenvoluparà durant l´any 2016, actuant en cadascun del minicupis durant les festes de Moros i Cristians, Els municipis partipants en aquesta promoció seran aquells que durant el transcurs  de l´any   s´adherisquen a la campanya baix la decisió d´ECOVIDRIO  i LA CONSELLERÍA D´AGRICULTURA, MEDI-AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL.

Desde la página web www.lareconquestadelvidre.com es donaran a conèixer  les noticies relevants relaccionades amb la campanya i es podrà accedir a les bases legals. El municipi guanyador es notoficarà a la finalització de la campanya en aquesta mateixa web.

4.  DESTINATARIS DE LA PROMOCIÓ

LA PROMOCIÓ ES DESENVOLUPARÀ EN DIVERSOS MUNICIPIS DEL TERRITORI DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Els ajuntaments així como les Juntes Centrals de festes d´aquestos municipis, acceptaran manifestament la proposta de l´empresa organitzadora de participar en la present promoció i en consecuència, les Bases Legals de la mateixa i expressament s´agraeix el seu interés i la seua col.laboració.

Els festers del municipis seleccionats seran el motor directe de la participació del seu municipi en aquesta promoció, ja que els dies de festa, són els majors productors del residu de vidre, i seran ells els que hagen, junt amb la resta de ciutadans, de reciclar el major nombre d´envasos de vidre.

5 PREMI

                  El premi es farà entega a la junta central de festes d´aquel municipi que siga el guanyador del concurs i aconseguisca reciclar la major cuantitat de kilograms de vidre durant els dies de la  campanya.

                  Per a que la participació al concur siga equànime a tots els minucipis, el càlcul per a conèixer el municipi guanyador es realitzarà amb els quilograms arreplegats durant els dies de festa, tenint en comte el nombre de festers participants, així com la durada de les mateixes. Així donç, es reslitzarà un càlcul mitjà, perquè tots els municipis tinguen les mateixes possibilitats de guanyar el premi.

El premi serà per a la junta central de festes i consistirà en una dotació per valor de 3000 euros per a l'organització de l'acte de proclamació de càrrecs del 2017. A més, durant aquest acte, se li farà lliurament al representat de les festes d'un trofeu com a  guanyador del concurs 2016.

El premi contingut en la present promociò, en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació o cessió.

Produïda l'entrega en els termes indicats, s'entenen complides per ECOVIDRIO les obligacions assumides en virtut d'aquesta promoció, renunciant la junta central de festes, l'ajuntament així com els ciutadans del municipi premiat a qualsevol reclamació posterior.

El municipi guanyador es darà a conèixer posteriorment a la finalització de la campanya en www.lareconquistadelvidrio.com,i es notoficarà per mitjançant una telefonada, tant a l´ajuntament com a la junta central de festes de Moros i Cristians

6. MECÀNICA DE LA PARTICIPACIÓ

Els festers i ciutadans de cada municipi paticipant haurà d'aconseguir reciclar la major cuantitat de vidre durant les festes de moros i Cristians del seu municipi.

Per a dinamitzar la campanya, a cada local de reunió del festers (Kábila, cuartelillo) se li lliurarà un poal amb rodes perquè puguen separar el vidre de manera correcta durant les festes. A més, durant els dies de festa, diversos monitors aniran visitant als festers per a  ajudar-los a buidar el poal de vidre i explicar-les la importància de reciclar aquest residu. En aquest moment se'ls  donarà un adhesiu de col.laboració amb el reciclat de vidre perquè puguen col.local-la en la porta o zona visible del local i així tots els visitants sàpien que aquesta comparsa col.labora amb ECOVIDRIO en aquesta campanya.

A més, es col.locaran en els municipis diferents vinils en els contenidors verds per a donar visibilitat a la campanya.

ECOVIDRIO es reserva el dret de realitzar diverses accions de dinamització de la promoció “La reconquesta del Vidre” per a fomentar la participació de la ciutadania en qualsevol municipi objecte de la promoció.

7. FISCALITAT DELS PREMIS

De conformitat amb la normativa de l'impost sobre la renta de les persones físiques, els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries vinculades a la venta o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció  o ingrés a compte, sempre que el valor del premi siga superior a tres cents euros (300 euros). En qualsevol cas, correspondrà a ECOVIDRIO la realització de l'ingrés a compte o la pràctica de la retenció procedent, i al guanyador la declatració corresponent al seu IRPF.

8. DRETS D'IMATGE

Els participants consenten que, ECOVIDRIO i l'empresa organitzadora podran utilitzar el seu nom complet i la seua imatge en qualsevol tipus de publicitat o publicació amb finalitats comercials o merament informatius i sempre a l'àmbit que concerneix a la present promoció.

9. PROTECCIÓ DE DADES

Les seues dades personals seran incorporades a un fitxer de SOCIETAT ECOLÒGICA PER A EL RECICLATGE D'ENVASOS DE VIDRE (ECOVIDRIO), amb domicili en Madrid, Calle Miguel Angel nº23, planta 5ª i CIF G81312001, amb la finalitat de gestionar la seua participació en la present promoció, enviar-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis i conèixer la seua opinió sobre els mateixos. Aquells que resultan guanyadors de la promoció accepten que el seu nom i el premi obtingut puguen aparèixer als medis utilitzats per a la comunicació de l'event a efectes de garantir la transparència de la mateixa. Vostè, en qualsevol moment podrà exercir el seus drets d'accés, rectificació, cancelació u oposició, per correu postal a l'adreça de ECOVIDRIO indicada, aportant còpia del seu DNI o document equivalent i especificant què dret desitja exercir. Les dades de caràcter personal facilitats per vostè per a participar en la present promoció hauran de ser veraços i exactes.

10. GENERALIDADES

Per a qualsevol problema que poguera derivar-se de la present promoció, tant els guanyadors com la resta de participants es sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la Comunitat Valenciana, fent renúncia expressa de qualsevol un altre que els poguera correspondre.

La mera participació en aquesta promoció suposa l'acceptació de les presents Bases legals.

Aquestes Bases estaran a disposició de qualsevol interessat a la web creada a l'efecte: www.lareconquistadelvidrio.com, durant el període de durada de la campanya.

ECOVIDRIO es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos succesius sobre la mecànica i premis, sempre que les mateixes estiguen justificades o no perjudiquen als participants i es comuniquen a aquestos degudament. En el cas  que ECOVIDRIO o qualsevol entitat estiga lligada professionalment a la present promoció ,detecten qualsevol anomalia o sospiten que un participant esta impedint el normal desenvolupament en la seua participació al present concurs, alterant il.legalment la seua participació mitjançant qualsevol procediment físic, tècnic o informàtic per així falsejar la seua participació, podràde forma unilateral eliminar la inscripció d'aquest participant. Al respecte, es important afegir que ECOVIDRIO ha habilitat els suports tecnològics necessaris par a detectar qualsevol posible actuació fraudulenta, anòmala o dolosa que pretenga alterar la participació en el present concurs amb l'objectiu d'aconseguir un prermi de manera il.lícita. En allò no disposat a les presents bases, aquest concurs es sometrà a lo disposat en la normativa espanyola aplicable en el moment en el qual es realitza. Els participants accepten, mitjançant la seua participació en una promoció, que els nombres que vagen a ser publicats als suports van a ser compartits i visualitzats per altres usuaris sin que açò infringisca la seua privacitat.